úterý 8. dubna 2014

Třídní učitel - kamarád, psycholog či úředník?

Pracovní náplň třídního učitele

Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
Za pedagogickou dokumentaci, kterou pedagogický pracovník vytváří a průběžně aktualizuje a podle které postupuje při vykonávání své přímé pedagogické činnosti (v souladu s § 28 školského zákona č. 561/2004 Sb.), se považuje školní vzdělávací program, tematické plány učiva nebo jinak pojmenovaná struktura učební látky rozvržená do kratších časových úseků (týdny, měsíce, čtvrtletí), konkrétní příprava na vyučování (postupy práce, projekty), individuální vzdělávací plán a individuální vzdělávací program, školní matrika, aktualizace dokumentace žáka ve školní matrice.
Pracovně je třídní učitel podřízen zástupci ředitele pro výchovnou a vzdělávací činnost a přímo řediteli.

Výchovně vzdělávací problematika

·         Řídí výchovu a výuku ve své třídě, odpovídá za celkové plnění výchovně vzdělávacích úkolů, především za úroveň dosahovaných výsledků. Koordinuje práci všech vyučujících ve třídě.
·         Sleduje rozvržení kontrolních písemných prací a dalších druhů zkoušek rovnoměrně na celý školní rok.
·         Kontroluje, zda informace v žákovských knížkách odpovídají návrhům na klasifikaci (poznámky, klasifikace v jednotlivých předmětech).
·         Podávají návrhy na dodatečný odklad školní docházky, na přeřazení žáka do jiného typu školy, na osvobození od výuky, na slovní hodnocení, na neklasifikování žáků, na dyslektickou nápravu apod.
·         Podává návrhy na vyšetření žáků v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru na žáky.
·         Dlouhodobě systematicky sleduje a hodnotí vývoj žáků, vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělání. Sleduje interpersonální vztahy ve třídě, provádí vyhodnocení a navrhuje změny.
·         Sleduje ve své třídě problematiku návykových látek, šikany, problémy rasismu a xenofobie.
·         Věnuje individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy.
·         Seznamuje ostatní učitele se zprávami pedagogicko psychologické poradny, s výsledky lékařských vyšetření a rodinnými problémy, které mohou mít vliv na práci žáka ve škole. Při sdělování těchto informací musí vždy dodržet důvěrnost informací a takt při jejich interpretaci.
·         Konzultuje s ostatními učiteli, podle potřeby i s pracovníky poradny nebo zdravotnického zařízení, problematiku jednotlivých žáků, především žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi.
·         Předkládá pedagogické radě zprávu o třídě, navrhuje výchovná opatření, případy zaostávání žáků v učení a případy mimořádně nadaných a talentovaných žáků (po projednání s ostatními vyučujícími).

Organizační záležitosti

·         Podle pokynů vedení školy řídí všechny organizační záležitosti své třídy.
·         Připravuje a vede třídní schůzky.
·         Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémech žáků.
·         Předává rodičům nezbytné informace např. o prospěchu a chování, o mimoškolních akcích, o nabídce nepovinných předmětů a zájmových kroužků, o způsobu uvolňování žáků, o řešení ztrát a školních úrazů atd.
·         Zpracovává plán třídnických hodin, organizačně a věcně tyto hodiny zajišťuje.
·         Zpracovává plán výletů a exkurzí na školní rok, podílí se na organizačním zajištění těchto akcí.
·         Vyhodnocuje soutěže a olympiády svých žáků.
·         Zajišťuje volbu třídní samosprávy, pomáhá jí při její činnosti.

Dokumentace

·         Vede určenou dokumentaci (třídní kniha, třídní výkaz, katalogové listy, vysvědčení).
·         Kontroluje, zda ostatní vyučující řádně doplňují dokumentaci v jeho třídě.
·         Zpracovává podklady pro celoškolní dokumentaci, doplňuje a aktualizuje osobní údaje žáků v informačním systému školy.
·         Kontroluje žákovské knížky.
·         Zpracovává podklady pro pedagogickou radu.
·         Při přechodu žáka na jinou školu připravuje potřebnou dokumentaci pro předání.
·         Podává zprávy o žákovi pro pedagogicko psychologickou poradnu, Policii ČR, sociální odbor.
·         Podává stanoviska ke stížnostem, které se týkají jeho žáků.

Materiální oblast

·         Odpovídá za pořádek ve třídě (běžný úklid žáků).
·         Odpovídá za celkový estetický vzhled třídy.
·         Kontroluje vybavení žáků učebnicemi, řeší případné nedostatky.
·         Je zodpovědný za didaktickou techniku a učební pomůcky, které jsou trvale umístěny ve třídě (počítač, interaktivní tabule, přístroj pro zpětnou projekci, mapa …).
·         Kontroluje stav školního nábytku, informuje o nedostatcích.

 BOZP

·         Provádí poučení žáků o BOZP a PO.
·         Kontroluje, zda bylo provedeno poučení o bezpečnosti žáků v odborných předmětech a mimoškolních akcích.
·         Kontroluje zdravotní záznamy žáků v katalogových listech, informuje příslušné učitele.
·         Seznamuje žáky s pravidly chování o přestávkách.
·         Seznamuje žáky s pravidly první pomoci.
·         Seznamuje žáky s varovnými signály CO.
·         Zná plán evakuace a ukrytí pro svou třídu.
·         Sleduje vybavení třídy školním nábytkem (velikost nábytku a zdravý vývoj dítěte), osvětlení třídy, hluk, teplota, zatemnění před sluncem apod.

Ve vztahu k primární prevenci

·         Spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě.
·         Motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem. Dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě). Podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy.
·         Zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy,
·         Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.
(aTre, 2014)

Závěr

   Práce třídního učitele na základní škole je velmi odpovědná. Zásadní je především na nižším stupni. Zde se vytváří základ komunikace mezi spolužáky, buduje se vztah ke škole, vzdělání a vlastně i vztah školy a rodičů. Tím samozřejmě nechci v žádném případě zpochybňovat úlohu třídního učitele na vyšším stupni. Třídní učitel musí být nejen učitel s přirozenou autoritou, ale také bystrý psycholog, který včasně diagnostikuje problémy ve své třídě. Problémů se objevuje v této specifické sociální skupině více než dost, a proto včasná diagnostika může velmi pomoci při prevenci a včasném odhalování nežádoucích jevů ve svěřené skupině. Velmi mnoho energie však stojí třídního učitele (a nejen jeho) byrokratický prales nejrůznějších, nezřídka zbytečných, výkazů. Čas věnovaný jejich vyplňování by se dal ve prospěch třídy využít jistě hodnotněji.
   Je tady ale ještě jeden pohled. Vedení školy by zřejmě mělo akceptovat nepřijetí třídnictví učitelem, který se necítí tuto odpovědnost přijmout. Za své dvacetileté působení jsem zažil již nemalou řádku třídních učitelů. Nikdy před tím jsem o tom nepřemýšlel, nyní si ale uvědomuji, jak strašně moc je znát na každé třídě rukopis jejich třídního. Jelikož učím pouze na ¾ úvazku, třídnictví se mně zatím vyhýbá. Nemohu tedy třídnictví hodnotit ze svého pohledu. Pokud však úspěšně absolvuji studium na této škole, třídnictví mě jistě nemine a asi nebude od věci se po pár letech k tomuto článku vrátit a doplnit o vlastní zkušenost jak se v mém případě skloubila teorie s praxí. 

Žádné komentáře:

Okomentovat