úterý 8. dubna 2014

Mediální výchova - Reklama kolem nás

Vyučovací předmět             Informatika
Škola                                   Základní škola Staňkov
Ročník                                sedmý
Název tematického celku   Reklama kolem nás
Název hodiny                      Reklama – cíle, typy
Časová dotace                    3 × 45 minut
Inspirace                             Barbora Černá – ZŠ Kralupy nad Vltavou

Verze dokumentu v MS OFFICE 2007

Popis tematického celku

Žáci si během tohoto tematického celku osvojí pojem reklama. Zjistí, jak reklama funguje, jaký je její cíl a jaké prostředky využívá. Během tohoto tematického celku žáky nejdříve seznámím s výše uvedeným a následně budeme pracovat s připraveným videem. Žáci také vymyslí vlastní reklamní slogan na základě článku z internetu. Při práci ve skupinkách využijeme připravený pracovní list, prezentaci a pojmovou mapu.
Se žáky bude probíhat diskuze o jejich povědomí a zkušenosti s reklamou. 
Vstupní požadavky na žáka

1.      Žák umí pracovat s klávesnicí a myší
2.      Žák zná strukturu operačního systému, umí vytvářet složky a pracovat se soubory (umí kopírovat, přejmenovávat, mazat, otevírat)
3.      Žák umí pracovat s textovým editorem Writer (umí otevírat, ukládat, editovat)
4.      Žák umí pracovat s internetovým vyhledávačem (používá vyhledávač Google, otevře zadanou webovou adresu)
5.      Žák umí pracovat s programem Audacity (spustí, nahraje a sestříhá zvuk, uloží a exportuje soubor)
6.      Žák zná význam pojmové mapy a umí ji využít ke své práci

Obecný cíl

Žák se orientuje ve světě reklam 

Konkrétní cíle

Cíle kognitivní

1.      Žák umí definovat svými slovy pojem „reklama“
2.      Žák umí popsat svými slovy účel a cíl reklamy (uvede alespoň tři příklady)
3.      Žák umí vyjmenovat příklady reklam z hlediska umístění, výskytu
4.      Žák umí vyjmenovat tři druhy reklam a uvede minimálně jeden příklad ke každému druhu
5.      Žák vysvětlí pojem „podprahová reklama“
6.      Žák umí ověřit a objektivně posoudit sdělení reklamního spotu
7.      Žák vymyslí vlastní reklamní slogan dle zadaného tématu
8.      Žák jednoduše graficky ztvární bod 6
9.      Žák doplní reklamní slogany do pracovního listu
10.  Žák dedukuje na základě připraveného videa reklamovaný předmět

Cíle afektivní

1.      Žák si uvědomuje dopad reklamy na vývoj mozku, obezitu, agresivitu, předčasnou sexuální aktivitu, alkoholismus, školní výsledky)
2.      Žák umí kriticky hodnotit funkci prezentovaných výrobků, služeb
3.      Žák si uvědomuje, že i jeho profil na facebooku může být v jistém slova smyslu reklama

Cíle psychomotorické

1.      Žák nakreslí obrázek k vlastnímu reklamnímu sloganu
2.      Žák reprodukuje v cizím jazyku slogany z učitelem publikovaných reklam
3.      Žák zapíše do pracovního listu překlad reklamního sloganu

Učebnice, učební texty

1.      Prezentace v PowerPointu
2.      Pojmová mapa

Pomůcky

1.      Pracovní list
2.      Video
3.      Prezentace v PowerPointu

Vybavení učitele a žáka

1.      Psací potřeby
2.      Kreslící potřeby
3.      Počítač

Technické výukové prostředky

1.      Počítač prezentace v PowerPointu, přístup na internet, editace pracovního listu, nahrávání reklamního sloganu v programu AUDACITY, prohlížení videa
2.      Mikrofon nahrávání reklamního sloganu do PC
3.      Reproduktory ozvučení prezentovaných reklam a sloganů
4.      Dataprojektor a plátno ukázka videí, prezentace a výsledků žáků
5.      Internet vyhledání reklamního sloganu ZOO Praha

Vyučovací metody

1.      Monologické, sdělovací vysvětlení pojmu reklama, popis druhů reklamy, zadání práce
2.      Dialogické rozhovor se žáky na téma reklama, diskuze nad reklamou, dramatizace reklam
3.      Projekce prezentace, video
4.      Demonstrace statických obrazů ukázka reklamy v časopisech, novinách, letácích
5.      Praktické grafické ztvárnění vlastního reklamního sloganu
6.      Samostatné práce žáků pracovní list
7.      Postup deduktivní žáci tipují prezentovaný výrobek v reklamě
8.      Aplikační žáci tvoří vlastní reklamní slogan, nahrávku

Didaktické a výchovné hledisko

1.    Před započetím tohoto tematické celku ověřit, že všichni žáci zvládají vstupní požadavky na žáka
2.      Upozornit žáky na nevhodnost vulgárních slov v jejich autorském reklamním sloganu
3.      Žáci utvoří skupinku po 3-4 členech. Zvolí si vedoucího skupinky (ředitel reklamní agentury)
4.      Žáci si mohou pomáhat nejen ve skupince, ale i mezi skupinkami (spolupráce firem)

Vyučovací principy, zásady

1.      Zásada spojení teorie s praxí teoretické informace o reklamě jako východisko pro praxi, vysvětlit před začátkem tematického celku význam této zásady žákům
2.      Zásada názornosti prezentace v PowerPointu, ukázkové video
3.      Zásada soustavnosti a přiměřenosti volba videí, použití jen základního dělení, základních pojmů

Organizace vyučovací hodiny

1.      Zkontrolovat na všech stanicích funkčnost programu Writer, Impress, Audacity, připojení k LAN
2.      Zkontrolovat funkčnost sluchátek a mikrofonu
3.      Zkontrolovat, zda veškerá PC přehrávají video
4.      Žáci budou pracovat ve skupinkách po 3-4

Organizační typ hodiny

·         Kombinace hromadného a skupinového vyučování

Časový plán

Hodina 1

15 minut        Úvod, nástin problematiky, sdělení cíle tematického celku, spuštění PC
10 minut        Prezentace o reklamě
15 minut         Diskuze nad prezentací
5 minut           Rozdání pracovních listů a seznámení s úkoly k vypracování (body 1, 2, 4, 5 a 6)
                       Tyto body žáci vypracují jako domácí úkol na třetí vyučovací hodinu tematického celku.

Hodina 2

10 minut         Usazení ve skupinkách, kontrola pracovních listů (přinesl × nepřinesl), spuštění PC
10 minut         Ukázkové video. Učitel pustí první část videa. Video obsahuje zkrácené verze tří reklam. V první polovině po každé ukázce vždy na cca 2 minuty video přeruší a nechá žáky ve skupinkách napsat tip, jaký výrobek reklama asi propaguje (bod 3 pracovního listu).
15 minut         Žáci přečtou své tipy a vysvětlí, co je k tomu vedlo
10 minut         Učitel pustí druhou část videa, kde jsou již reklamy celé. Vyhodnotí skupinku, která uhádla nejvíce výrobků.

Hodina 3

5 minut           Usazení ve skupinkách, kontrola pracovních listů (přinesl × nepřinesl), spuštění PC
15 minut         Diskuze nad bodem 4 a 5
25 minut         Prezentace a ukázka bodu 6

Úlohy k řešení pro studenty

Domácí úkol

Otázky, na které by žáci měli umět na konci tematického celku odpovědět

1.      Co je to reklama?
2.      Jaké jsou její cíle?
3.      Kde se s reklamou můžeme setkat?
4.      Co je to podprahová reklama?
5.      Je reklama vždy pravdivá?
6.      Co je to sociální reklama?
7.      Co je to komerční reklama?
8.      Co je to politická reklama?
9.      Jaké jazykové či stylistické prostředky se používají v reklamním sloganu? Uveď alespoň 3 + příklad.
10.  Co si představíš pod pojmem negativní reklama?

Hodnocení

1.      Formativní v průběhu vyučování. Zejména pro poskytnutí zpětné vazby a nasměrování žáka.
2.      Kriteriální jelikož nelze objektivně hodnotit výkon jednotlivých skupinek. Úkol bude hodnocen jako splnil × nesplnil. Kritérium pro nesplnění je neodevzdání pracovního listu, nezapojení se do diskuze.

Doplnění a rozšíření pro zkušené studenty

Při vyučování (smíšené skupinky žáků) nelze předpokládat nutnost zadávat úkoly pro nadanější žáky.

WWW odkazy

Ukázkové video                     http://youtu.be/w9UghN1Kr9M
Prezentace                             http://zsstankov.cz/cs/ict-kestazeni/
Pojmová mapa                       http://zsstankov.cz/cs/ict-kestazeni/
Ukázka videa se seniory         http://youtu.be/_o6nq-_Y7aY

Slovníček pojmů

Reklama

Praktika upozornění veřejnosti na určitý výrobek nebo službu a cílem přimět ji k nákupu nebo investice.

Podprahová reklama

Přenášení signálů z obrazu nebo zvuku přímo do podvědomí. Např. filmový pás, skrytý text v reklamě.

Televizní reklama

Reklama uváděná na televizní obrazovce. Je cílená dle předpokládaného věkového složení u obrazovky.

Tisková reklama

Reklama, která nás obklopuje na tištěných materiálech. Např. časopisy, noviny, vizitky, billboardy, letáky.

Rozhlasová reklama

Reklama v rádiích, metru, obchodních centrech, městském rozhlasu…

Světelná reklama

Reklama umístěná na budovách, stadionech…

Internetová reklama

Reklama ve webovém prohlížeči, e-mailech. Pojem nevyžádaná reklama.

Mobilní reklama

Reklama umístěná na autech, letadlech, dopravcích MHD…

Alternativní reklama

Chodící reklama…

Propagační předměty

Propisovací tužky, šňůrky na telefon, vizitky, trička…

ICT kompetence

Kompetence k učení

·         Vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě vede ke spolupráci s ostatními žáky 

Kompetence k řešení problémů

·         Vede žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení
·         Učí je chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat

Kompetence komunikativní

·         Učí žáky využívat vhodné technologie pro komunikaci na dálku. Žáci odevzdávají některé práce prostřednictvím elektronické pošty a MOODLE
·         Při komunikaci učí žáky dodržovat vžité konvence a typografická pravidla 

Kompetence sociální a personální

·         Při práci vede žáky ke kolegiální radě či pomoci
·         Při projektech je učí práci v týmu, rozdělení a naplánování si práce, hlídat si časový harmonogram apod.
·         Žáky přizve k hodnocení prací. Žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních
·         Při vzájemné komunikaci vede žáky k ohleduplnosti a taktu
·         Učí je chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný

Kompetence občanské

·         Seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony. Např. softwarové pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost hesla
·         Při zpracovávání informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahem sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu či jinými cestami 

Kompetence pracovní

·         Vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou
·         Umožňuje žákům využít ICT pro hledání informací důležitých pro jejich další profesní růst 

Mezipředmětové vztahy

Český jazyk

Přiřazování v pracovním listu, bod2

Výchova k občanství

Obecně orientování v dnešní společnosti

ICT

Tvorba prezentací, získání a použití grafiky.

Anglický jazyk

Překlad a reprodukce reklam

Bilogie

Otázka sloního trusu

Zeměpis

Má smysl na Havaji reklama na lyžařskou obuv?

Chemie

Plyn ve světelných reklamách

Očekávané problémy

·         Nefunkčnost PC
·         Nefunkčnost LAN a internetu
·         Nefunkčnost dataprojektoru 

Reklamní slogany – pracovní list


1. Doplň reklamní slogany. Na prázdných místech chybí název značky.

_________________ Vaše čokoládová hvězda.
_________________ Když ji miluješ, není co řešit.
Today. Tomorrow _________________
_________________ Najdu tam, co neznám.
_________________ Víme víc.
_________________ Proklatě dobré kuře.
_________________ Svět se mění a my s ním.
Kočky by kupovaly_________________
_________________ Skvrn a špíny se zbavíš.
_________________ Energie sbalená na cesty.
_________________ Více chuti do života.
Kde to žije, tam je _________________
_________________ barevný svět v hrsti.
_________________ Protože ráno dělá den.
Možná se tak narodila, možná je to _________________
_________________ Chytré věci nenahradíš.


2. Přiřaď k reklamnímu sloganu využitý jazykový či stylistický prostředek.
Ford. Správní lidé. Správné součástky. Správné ceny.                          Superlativy
Lůžkoviny Benar – spánek jako v pohádce.                                           Otázka
Milky Way. Na zem sklouzla z nebe kouzla.                                          Kontrast
Ráno moudřejší Večerka.                                                                       Opakování
Sazka. Chcete, aby vyhrál někdo jiný?                                                  Užití rozkazovacího způsobu
Milka. Nejjemnější pokušení.                                                                 Rým
Hanácká kyselka. Pijte zdravě.                                                               Aliterace
Indesit. My pracujeme, vy žijte.                                                             Obměna přísloví
Go, Ježíšku, go!                                                                                      Přirovnání.
Barum Bravura. Barum Brillant.                                                            Využití zájmen
Rafo. Malé razítko – velký účinek.                                                        Cizí slova v textu
3. Zapiš nyní svoje tipy dle zhlédnutého videa

Reklama č. 1   __________________________________________
Reklama č. 2   __________________________________________
Reklama č. 3   __________________________________________


4. Která reklama tě v poslední zaujala? A proč?

5. Koupili jste si vy nebo někdo z vašeho okolí nějaký výrobek na základě reklamy?

6. Zoo Praha se rozhodla prodávat sloní trus jako hnojivo. Zveřejnila výzvu, aby lidé pomohli vymyslet reklamní slogany, které by na tento produkt upozornili. Zahrajte si nyní na reklamní kreativce a zkuste také vymyslet zajímavé slogany!


Řešení:
1)      Orion, Kofola, Toyota, Seznam, Blesk, KFC, Komerční banka, Whiskas, Vanish, Tatranky, Poděbradka, Mattoni, Lentilky, Granko, Maybelline, Tefal

2)      Opakování, přirovnání, rým, přísloví, otázka, superlativy, užití rozkazovacího způsobu, využití zájmen, cizí slova v textu, aliterace, kontrast

5)      Po kontrole možno uvést příklady sloganů, které vymysleli pro Zoo Praha jiní lidé:

Sloní trus - kup si kus
Trocha trusu do humusu
Pohnojit kus záhona? Pouze trusem od slona.
Chybí vám doma něco exotického!!!! Neváhejte ani vteřinu!!!!
Sloní trus- divočina na Vaší zahrádce
Hoďte na to bobek!Žádné komentáře:

Okomentovat