pátek 23. ledna 2015

Termíny užívané ve speciální pedagogice

Neustále někde hledám termíny užívané ve speciální pedagogice, tak jsem se rozhodl ty nejfrekventovanější (v naší sborovně) sepsat. Třeba to pomůže i někomu jinému...

A

Aberace – odchylka, úchylka
Abnormita – nepravidelnost, odchylka od obvyklého jevu
Abortus – potrat
Abrachius – jsoucí bez paže, nemající horní končetinu
Absence – nepřítomnost, vzdálenost, v lékařství ztráta vědomí, paměti, krátkodobý stav nehlubokého bezvědomí
Absorpce – pohlcování, pohlcení (jedné látky povrchem druhé), vstřebání
Abstinence – zdrženlivost, zdržování se požitku
Abstrakce – myšlenkový proces zjištující obecné, podstatné a skutečné po vyloučení odlišností a zvláštností, vytváření
obecných poznatku
Absurdní – sluchu nepříjemný, nevhodný, pošetilý, nesmyslný, nelogický
Acidita – kyselost
Adaptace – přizpůsobení, přizpůsobivost
Adenoidní – žláze podobný, žlázovitý
Adolescence – dospívání, dorůstání, dozrávání
Adopce – přijetí za vlastní, osvojení
Afázie – nemluvení, částečná nebo úplná ztráta již nabité schopnosti reci
Afekt – hnutí mysli, vzrušení, rozčilení
Aferentace – přinášení, donášení zpráv (aferentní dráhy – nervové dráhy přinášející podnět)
Afonie – ztráta hlasu, ztráta schopnosti tvořit hlas jako projev choroby
Afrázie – neschopnost tvořit správné vety, nemluvnost
Aftongie – porucha reci nervového původu
Agens – jednající, dělající činitel, původce
Agnózie – ztráta schopnosti vnímat, chápat, rozeznávat předměty, osoby
Agónie – údobí před smrtí, smrtelný zápas
Agrafie – chorobná neschopnost psát, písemně se vyjadřovat
Agramatismus – neschopnost tvořit mluvnicky správné tvary
Agrese – přikročit, napadat, napadení, útok
Achromatopsie – barvoslepost, neschopnost vidět barvu
Achromazie – vada způsobující částečnou nebo úplnou barvoslepost
Akalkulie – neschopnost počítat
Akcelerace – zrychlení, zrychlování, urychlení
Akinézie – neschopnost pohybu, nehybnost
Akomodace – přizpůsobení, připodobně
Aktivita činnost, horlivost
Akupedie – výchova jedinců s poruchami sluchu
Akupunktura – léčebné vpichování jehel do určitých částí těla, používané hlavně k odstranění bolesti
Alálie – vývojová vada reci různého stupně
Albinismus částečný nebo úplný nedostatek kožního barviva v těle
Alela – dědičný základ znaku, také alelomorfa
Alergie – přecitlivělost, porušený stav imunitní reaktivity
Alexie – chorobná neschopnost číst, nerozvinutí nebo ztráta schopnosti číst
Alternace – střídání, nahrazování, střídání práce zdravé a postižené horní končetiny
Altruismus – nezištnost, nesobeckost, jednání ve prospěch druhých lidí
Amauróza – slepota, černý zákal
Ambivalence – obojetnost, dvojakost, současně se vyskytující láska a nenávist k téže osobě nebo předmětu
Amblyopie – tupozrakost
Ambulantní – chodící, pohybující se
Amelie – vrozené úplné nevyvinutí končetin
Ametropie – chybné vidění, porucha lomivosti oka, kdy se rovnoběžné paprsky nespojují na sítnici, ale před ní nebo za ní
Amnézie – oslabení, ztráta paměti při duševních poruchách
Amorální – nemorální, nemravní
Amuzie – nehudebnost, neschopnost rozpoznat melodii a porozumět hudbě
Anakúze, anakúzie – neslyšení, hluchota, neschopnost slyšet
Analeptika – léky zvyšující činnost životně důležitých orgánu
Analgetika – léky zmírňující, utišující bolest
Analýza – rozklad, rozebrání složitějšího na jednodušší
Anamnéza – rozpomenutí, část zdravotního záznamu, kde se zaznamenává dřívější stav pacienta, zvláště choroby
Anartrie – porucha článkování v řeči, porucha výslovnosti
Anatomie členění, rozdělování, nauka o normální stavbě těla
Anestézie – znecitlivení (ne umrtvení)
Anomálie – nepravidelnost, odchylka od normy
Anopie, anopsie – neschopnost vidět při zdravé sítnici
Anorexie – ztráta chuti k jídlu, nechutenství, odmítání jídla
Antagonický, antagonistický – protichůdný, opačně působící
Anticipace – předjímání, předvídání, předčasný výskyt nějakého jevu
Antiepileptika – léky proti epilepsii, padoucnici
Antipatie – odpor, nechuť, nelibost, nenávist, nelibost
Antropofobie – strach před stykem s lidmi
Antorpologie – nauka o vzniku a vývoji člověka a jeho tělesných vlastnostech
Antropometrie – měření lidského těla
Anurie – zástava tvorby a vylučování moci
Apatie – lhostejnost, nezájem, netečnost
Aplazie – vrozené nevyvinutí některého orgánu, některé části těla
Apoplexie – mrtvice, náhlé selhání funkce některého životně důležitého orgánu
Apraxie – porucha CNS, neschopnost konat obvyklé úkony jako projev choroby
Aprosexie – neschopnost soustředit myšlenky, snížená nebo nedostatečná pozornost vnímání
Aritmastenie – snížená schopnost až neschopnost práce s čísly
Arterioskleróza – kornatění, tvrdnutí tepen
Arteterapie – léčba uměním jako speciální druh psychoterapie
Artikulace článkování hlásek mluvidly při vyslovování
Artritida – zánět kloubu
Artróza – onemocnění kloubu
Arytmie – nepravidelná srdeččinnost
Asanace – ozdravení, zlepšování, úprava objektu
Asociace – sdružování představ, shlukování
Asomnie – nespavost, nedostatečný spánek, také insomnie
Astenie – celková slabost, vyčerpanost, ztráta sil
Astenopie – chabozrakost, slabozrakost, nezřetelné vidě
Astigmatismus – porucha vidění způsobená nesprávným zakřivením rohovky
Ataxie – porucha koordinace pohybu při nervových onemocněních
Atonie – ztráta napětí svalu, svalová ochablost
Atrofie – nedostatečná výživa, chřadnutí, zakrně
Atypie – zvláštnost, odchylka od normy
Audimutita – hluchoněmost
Audiogram – grafický záznam výsledku audiometrického měření stavu sluchu
Audiometr – elektroakustický přistroj k měření stavu sluchu
Auditivní – sluchový
Aura – vánek, vanutí, předzvěst záchvatu, bezprostřední známky blížícího se záchvatu
Autismus – stav osamocenosti, chorobné obracení k vlastní osobě, zamlklost, uzavřenost
Autoregulace – „řízení sebe sama“, sebeovládání, schopnost jedince řídit cíleně volní jednání
Azyl – útočiště, ve speciální pedagogice dříve jako azyl označována zařízení, kde bylo pečováno o těžce defektní osoby


B

Bacil – tyčinka, tyčinkový mikrob
Balneologie – nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účinku na lidský organismus
Balneoterapie – lázeňská léčba
Bazální – základní, k základní patřící, spodinový
Benigní – dobrotivý, neškodný, nezhoubný
Bilabiální – obouretný, tvořený dvěma rty
Bilaterální – dvoustranný
Bilingvismus – dvojjazyčnost, užívání dvou jazyku
Binaurální – týkající se obou uší, určený pro obě uši
Binokulární – týkající se obou očí, určený pro obě oči
Biopsie – vyšetřování živých tkání mikroskopem pro stanovení diagnózy
Bipolární – dvojpólový, mající dva póly
Bradykardie – zpomalené vyslovování, protahovaný způsob reci
Brady psychismus – zpomalení duševní činnosti


C

Centrální – střední, ústřední, hlavní
Cerebrální – mozkový, k mozku patřící
Cirkulace – oběh, koloběh
Cyanóza – modrofialové zbarvení sítnice a kůže okrajových částí těla


D

Daktylologie – posunková řeč pro dorozumívání hluchoněmých
Daltonismus – barvoslepost
Debilita – zaostalost, slabost, lehká forma slabomyslnosti (zastarale)
Defekt – poškození, porucha, vada
Defektologie – nauka o tělesných, smyslových, duševních a sociálních vadách člověka
Deformace – změna tvaru, porušení tvaru, znetvoření
Degenerace – odchýlení od pravidla, úbytek sil, úpadek, vývojový ústup
Dekompenzace – porušení kompenzace, selhání
Delikt – přečin, trestný cín
Demence – tupost, pošetilost
Dentice – prořezávání zubu, tvoření zubu a jejich růst
Deprese – sklíčenost, skleslost, stísněnost
Deprivace – ztráta, odstranění něčeho, strádání z nedostatku duševních nebo citových potřeb
Dermatitida, dermitida – zánět kůže
Destrukce – zničení, rozboření, zkáza
Determinace – určení, vymezení pojmu
Deviace – odchylka, úchylka, odklon od normy
Diagnóza – rozpoznání, určení choroby
Didaktika – teorie vyučování
Dieta – životospráva, lékařem stanovený způsob výživy
Diference – rozdíl, různost
Dificilní – nesnadno ovladatelný, neukázněný, nesnášenlivý, těžko vychovatelný
Difúzní – rozptýlený, ohraničený
Dichromatopsie, dichromazie – forma barvosleposti, schopnost rozlišovat jen dvě základní barvy
Dioptrie – jednotka pro optickou mohutnost cucky
Disimulace – zastírání, zatajování, zamlčování bolesti, choroby nebo jejich příznaků
Diskriminace – rozlišování, vyřazování (ze společnosti), pronásledování
Dislokace – rozmístění, rozložení, změna polohy
Dispenzarizace – poskytnutí všestranné léčebné péče, vydělení nemocných a pak péče o ne v příslušném zdravotnickém zařízení
Dispozice – náchylnost organismu k určité chorobě, sklon k určitému jednání
Distancovat se – odstupovat od, odtahovat se, vzdalovat se
Divergentní – rozbíhavý, rozbíhající se, neshodný
Dominance – převládání
Dysartrie – porucha článkovací složky mluvy
Dysfázie – porucha schopnosti mluvit, stižené mluvení, lehčí forma afázie
Dysfonie – hlasová porucha, nesprávná hlasová funkce, nenormální tvoření hlasu
Dysfrázie – chorobná porucha reci, nesouvislá řeč, porucha schopnosti správně vyjádřit něčí myšlenku
Dysfrenie – duševní psychotické onemocně
Dysfunkce – porucha činnosti, poškozená činnost
Dysgnózie – porucha poznávací schopnosti, porucha identifikace a poznání předmětu na základě poruchy vyšší korové analýzy a syntézy určitého druhu podnětu
Dysgrafie – specifická porucha psaní, písemného vyjadřování
Dysgramatismus – porucha schopnosti tvořit mluvnicky správné tvary
Dyskalkulie – specifická porucha matematických schopností, nerozvinutá schopnost užívat početních symbolů
Dyskinéza – porušená schopnost pohybu
Dyslálie – porucha reci zvaná patlavost
Dyslexie – specifická porucha ctění, špatné pochopení smyslu psaného slova
Dysortografie – specifická porucha pravopisu, neschopnost správně gramaticky psát
Dysplazie – nesprávný vývoj orgánu nebo tkáně
Dyspraxie – lehčí forma apraxie, porušená schopnost konat obvyklé úkony
Dysrytmie – porušená schopnost rytmizace pohybu nebo mluvního projevu
Dystonie – porucha normálního svalového napě
Dystrofie – porucha výživy


E

Edém – otok, nahromadění tekutiny, moku ve tkáních
Efekt – výsledek, účinek působení
Egocentrismus – postoj, při kterém se jedinec pokládá za střed všeho dění kolem, sobeckost, zaměření na sebe sama
Echo – stav, kdy nemocný pouze bezděčně opakuje, napodobuje to, co je vyjádřeno následující částí složeného slova
Echofrázie – nemocný opakuje koncové slabiky slova nebo i mluvní celky, také echolalie
Echografie – chorobné napodobování viděného písma nebo pohybu píšící osoby nemocným
Echokinéza – napodobování pozorovaných pohybu, hlavně gestikulace a mimiky
Elektivní – výběrový, vybírající, na výběr daný
Elektrokardiografie – metoda vyšetřování srdce, při níž se zaznamenávají pomocí elektrokardiografu bioelektrické potenciály srdečního svalu
Elektroterapie – elektroléčba, využívání elektrické energie k léčebným účelům
Element – základní složka, součást
Embryo – rostlinný nebo živočišný zárodek
Emetropie – správný poměr mezi lomivostí optických prostředí a optickou osou
Emoce – silné hnutí mysli, cit, citový vzruch, dojetí
Empatie – vcítění, schopnost prožívat city, myšlenky a jednání druhého jedince v sobe samém
Encefalitida – zánět mozku
Encefalografie – rentgenové vyšetření mozkových prostoru
Encefalomyelitida – současný zánět mozku a míchy
Encefalopatie – souhrnné označení pro veškerá onemocnění mozku
Endogenní – vnitřního původu, z vnitřních příčin
Endokrinní – týkající se žláz s vnitřní sekrecí
Enuréza – bezděčné chorobné pomočování
Epidemie – hromadný výskyt nakažlivé choroby
Epilepsie – padoucnice
Eretický – podrážděný, vzrušený, neklidný
Ergoterapie – léčba prací
Etiologie – nauka o původu, o příčinách
Etopedie – úsek speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláním dětí s poruchami chování
Euforie – příjemný stav tělesné a duševní pohody
Exaktní – vědecky přesný, založený na matematických výpočtech nebo metodách
Exogenní – zevnějšího původu, z vnějších příčin
Extenze – natažení, natahování
Extrapyramidový – jsoucí mimo pyramidové (jehlancovité)


F

Farmakologie – nauka o účinku léku na živý organismus
Fétus – plod od 3. měsíce po početí do porodu
Fisura – rýha, trhlina, štěrbina, rozštěp
Fixace – upevnění, zachycení, ulpě
Flegmatik člověk klidné, chladnokrevné až lhostejné, netečné povahy
Fobie – strach, hrůza
Fonace – tvoření a vydávání hlasu
Fonetika – nauka zabývající se zvukovou stránkou reci
Foniatrie – lékařský obor zabývající se vadami reci, hlasu a jejich léčením
Fototerapie – léčení světlem, světelnými paprsky
Funkce činnost
Fylogeneze – historický vývoj živých organismu od nejjednodušších ke složitějším
Fyziognomie – podoba, výraz obličeje, tvárnost, povaha
Fyziologie – nauka o životních funkcích zdravého organismu
Fyzioterapie – léčení chorob fyzikálními prostředky


G

Ganglie – nervová uzlina
Geneze – vznik, původ, zrod
Genotyp – soubor všech dědičných informací organismu, genetická konstituce organismu
Geriatrie – veda zabývající se komplexní péčí o stárnoucí generaci a léčením nemocí stáři
Gerontofilie – pohlavní sklon k osobám věkem mnohem starším
Gnozeologie – teorie poznání
Gymnastika – tělesná cvičení
Gynekologie – ženské lékařství


H

Habituální – návykový, obvyklý, častý, často se opakující
Helioterapie – léčení slunečním zářením
Hemeralopie – šeroslepost, špatné vidění za šera
Hemiparaplégie – poloviční paraplegie, tj. ochrnutí jen jedné končetiny
Hemiparéza – poloviční paréza, částečné ochrnutí jedné poloviny těla
Hemiplegie – ochrnutí, úplné ztráta hybnosti na jedné polovině těla
Hemisféra – polokoule
Hemofilie – náklonnost ke krvácení, dědiční krvácivost u mužů, přenášená ženami
Heredita – dědičnost
Hermafroditismus – obojpohlavnost, výskyt mužských i ženských pohlavních orgánu
u téhož jedince
Homosexualita – pohlavní náklonnost k osobě téhož pohlaví
Hospitalismus – patologický stav s negativní psychickou reakcí k hospitalizaci, vyvolaný dlouhým pobytem v nemocnici
Hydrocefalie – vodnatelnost mozku, zmnožení tekutiny v mozkových dutinách
Hydroterapie – vodoléčba
Hyperaktivita – chorobné nadměrné zvýšení činnosti
Hyperdaktylie – vrozený nadměrný počet prstu, také polydaktylie
Hyperfunkce – zvýšená činnost některého orgánu
Hyperglykémie – zvýšená koncentrace cukru v krvi
Hyperlordóza – nadměrné prohnutí páteře dopredu v části bederní
Hypermetropie – dalekozrakost
Hypertrofie – zbytnění, nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části zvětšením jednotlivých buněk
Hypnotika – uspávací prostředky
Hypoaktivita – chorobné snížení činnosti
Hypofunkce – chorobně snížená činnost
Hypoglykémie – snížená koncentrace cukru v krvi
Hypochondrie – sklon k zveličování nebo vsugerování si nemoci, sklon považovat domnělé nebo bezvýznamné poruchy zdravotního stavu za mnohem vážnější
Hypotrofie – nedostatečná výživa, omezení růstu některého orgánu nebo tkáně
Hypotyreoidismus – chorobný stav vyvolaný sníženou nebo zaniklou činností štítné žlázy
Hysterie – předrážděnost popudlivost nervového původu, druh neurózy


Ch

Cholerik – prudký, vznětlivý, popudlivý člověk
Chromatopsie – přechodné vidění barevných skvrn, barevné vidě
Chromozóm – tyčinkovitý útvar vyskytující se v jádru buňky, složený ze dvou chromatid a viditelný v průběhu dělení
Chronický – trvající delší dobu, stálý, vleklý


I

Identický – totožný, souhlasný, stejný
Idiocie – těžký stupen slabomyslnosti (zastarale)
Idioglosie – vlastní, osobitá řeč dítěte
Imaginace – představa, obrazotvornost, schopnost uměleckého zobrazení představ, v logopedii mylná představa
Imbecilita – střední stupen slabomyslnosti (zastarale)
Imobilita – nepohyblivost, nehybnost
Impotence – neschopnost, bezmocnost
Incest – krvesmilství, pohlavní styk mezi blízkými příbuznými
Individuum – jedinec, jednotlivec
Infant – nemluvně, dítě
Infarkt – záchvat, ischemická nekróza, odumření tkáně po zamezení přívodu krve z uzavřené tepny
Inferiorita – podřadnost, méněcennost. Zaostalost, podřízenost, stav, kdy jedinec nemůže být aktivně zapojen do společnosti
Inkluze – úplné splynutí
Inkoherence – nesouvislost, roztříštěnost, nedostatek soudržnosti, rozklad, rozpad
Instabilita – neklid, nápadná četnost pohybu
Integrace – sjednocení, spojení, včleně
Intelekt – porozumění, rozum, rozumová schopnost, schopnost myšlení a poznání
Interakce – vzájemná činnost, vzájemné působení
Interdentála – mezizubní hláska, tj. vyslovovaná tak, že se hrot jazyka vsune mezi horní a dolní ryzáky a současně vznikne mezi hřbetem hrotu jazyka a horními řezáky úžina
Interrupce – přerušení
Introverze – sklon osobnosti soustřeďovat všechen zájem na sebe
Intuice – vnuknutí, tvůrčí činnost, nápad bez rozumového zkoumání
In vitro – termín používaný pro pokusy konané mimo živé tělo (ve zkumavce)
In vivo – za života, v živém organismu
Ischémie – místní nedokrevnost tkáně


J

Juvenilní – mladý, mladický, mladistvý, dospělý chovající se jako v době dospívání


K

Kalcifikace – zvápenatění, ukládání vápníkových solí ve tkáních organismu
Karcinogenní – nádorového, rakovinného původu, vyvolávající nádorový, rakovinný růst
Kardiogram – grafický záznam srdeččinnosti
Karence – nedostatek, postrádání něčeho
Katamnéza – studium a popis choroby po jejím skončení, sledování pacienta v dalším živote
Kazuistika – souhrn klinických pozorování o průběhu téže nemoci u několika nemocných, popis lékařsky zajímavých
chorob
Kinestézie – soubor pocitu určujících polohu v prostoru během pohybu
Kinezioterapie – léčení pohybem, léčebný tělocvik, léčebné cvičení
Kleptománie – nutkavá potřeba krást, chorobná vášeň a sklon ke krádežím,
Klonus – záškub, škubavá křeč
Koedukace – společná výchova chlapců a dívek
Koherence – souvislost, spojitost
Kolaps – zhroucení, náhlé ochabnutí, mdloba
Kombinace – spojování, slučování
Komoce – pohnutí, otřes
Kompenzace – nahrazení, vyvážení, vyrovnání, jedna ze speciálních pedagogických metod
Komprese – stlačení, stisknutí, zhuště
Komunikace – spojení, spojování, styk, sdělování a dorozumívání mezi jedinci
Konfabulace – smyšlenka, zkreslování skutečnosti, smyšlenky malých dětí (nikoliv lži)
Konfúze – slití, zmatení, zmatené myšlení
Konstituce – uspořádání, souhrn zděděných nebo získaných znaku u jedince
Konvergence – sbíhavost, sbíhání se
Konziliární – poradní
Koordinace – uspořádání, sestavení podle určitého pravidla, harmonická souhra
Korelace – vzájemný vztah, souvislost, souvztažnost
Kranioschiza – vrozený rozštěp lebky
Kriminální – týkající se trestného činu, trestní
Kryptorchismus – zadržení varlat, nesestoupení varlete do šourku
Kumulace – hromadě
Kvadruparéza částečné ochrnutí všech čtyř končetin, také tetraparéza
Kvadruplegie – úplné ochrnutí všech čtyř končetin, také tetraplegie
Kyfóza – chorobné obloukovité prohnutí pátere dozadu


L

Labilní – vratký, nestálý, kolísavý, nepevný
Labiodentální – retozubný
Latentní – skrytý, bezpříznakový
Lateralita – vrozené nebo získané přednostní užívání orgánu jedné poloviny těla
Letargie – chorobná spavost, spánek blížící se bezvědomí, stav chorobného útlumu, netečnost
Leukémie – nádorové bujení bílých krvinek
Léze – poškození, porucha určité struktury
Logopedie – úsek speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s vadami reci
Lokomoce – aktivní pohyb organismu z místa na místo
Lordóza – chorobné prohnutí pátere dopředu

M

Makrocefalie nebo makrokefalie – nadměrně velká hlava
Maladaptace – špatná přizpůsobivost, porucha přizpůsobivosti, neschopnost přizpůsobit se
Maladjustace – nepřizpůsobivost
Malformace – znetvoření, zrůdnost
Maligní – škodlivý, zhoubný
Mánie – druh psychické poruchy, zběsilost, vášeň, náruživost
Masochismus nebo mazochismus – pohlavní zvrácenost projevující se potřebou být týrán
Masturbace – pohlavní sebeukájení, ipsace, onanie
Melancholismus – útlum životní aktivity, těžkomyslnost, zádumčivost
Meningitida – zánět mozkových plen (blan)
Meningoencefalitida – současný zánět mozku a mozkových blan
Meningokéla – vrozený výhřez mozkových a míšních plen
Meningomyelokela – cystický výhřez míšních plen a části míchy
Menses – měčky, měční krvácení, menstruace
Metabolismus – látková přeměna
Metoda – postup, způsob
Mezenchym – embryonální tkán vzniklá z mezodermu, ze které se v organismu vytváří pojivo, svalstvo, cévy
Mikrocefalie – abnormálně malá hlava, také mikrocefalus
Mimika – vyjadřování vnitřního hnutí výrazem tváře nebo pohyby
Mobilní – pohyblivý
Modifikace – úprava, přizpůsobení se vnějším vlivům
Monaurální – vztahující se k jednomu uchu
Mongolismus – vrozená vada projevující se poruchou duševního a tělesného vývoje (zastaralý, nevhodný název pro Downův syndrom)
Mono paréza částečné ochrnutí jedné končetiny
Monoplégie – úplné ochrnutí jedné končetiny
Monosenzoriální – s účastí jediného smyslu
Morbidita – nemocnost, počet chorob v poměru k počtu obyvatelstva v určitém časovém údobí
Motorika – pohybovost, hybnost, schopnost se pohybovat
Multilaterální – mnohostranný
Multisenzoriální – s účastí většího poctu smyslu
Muskulární – svalový
Mutace – náhlá přeměna, změna hlasu v dospívání
Muzikoterapie – léčení hudbou, meloterapie
Myelidita – zánět míchy, zánět kostní dřeně
Myom – nezhoubný nádor ze svalové tkáně
Myopatie – obecný název pro onemocnění svalstva
Myopie – mhouření očí, krátkozrakost

N

Narcismus – pohlavní záliba v sobě samém, ve vlastním tele, chorobná sebeláska
Narkománie – chorobná touha po omamných látkách a jejich užívání s následnou závislostí (lépe drogová závislost)
Negativismus – chorobný odpor proti jakémukoliv vlivu, působení či požadavku okolí
Nekróza – místní odumření tkáně nebo orgánu v živém organismu
Neuralgie – bolest nervového původu, záchvatová bolest v průběhu nervu
Neurastenie – nervová slabost, vyčerpání
Neurofyziologie – nauka o normální činnosti nervového systému
Neurologie – nauka o nervových chorobách a jejich léčení
Neuron – nervová buňka, základní jednotka nervového systému
Neuropatie – blíže nespecifikované onemocnění nervu
Neuropsychóza – chorobný projev poruchy vyšší nervové soustavy, neuróza v kombinaci s psychotickými projevy
Neuróza – psychická porucha bez prokazatelné chorobné změny nervstva, při které nedochází ke změnám, jež by se dotýkaly jádra osobnosti

O

Obsedantní – nutkavý, vtíravý, vtírající se
Obsese – nutkavá myšlenka, nutkavé jednání, chorobně utkvělá představa, také anankasmus
Obstinace – neústupnost, vzdorovitost, umíněnost, zarputilost
Oftalmologie – nauka o oku a jeho chorobách, oční lékařství
Okluze – uzavření, závěr, překážka, skus
Okluzor – prostředek, kterého se používá při léčení dětské šilhavosti k zakrytí lépe vidícího oka
Oligofrenie – vrozená nebo získaná slabomyslnost, rozumová méněcennost
Onanie – pohlavní sebeukájení, ipsace, masturbace
Onkologie – nauka o nádorech
Ontogeneze – vývoj jedince od zárodku až do zániku, průběh celého života
Onychofagie – okusování nehtu
Opium – omamný prostředek, šťáva z nezralých makovic obsahující různé alkaloidy
Optika – nauka o světle
Optotyp – tabulka ke stanovení zrakové ostrosti
Ortodoncie – nauka o nepravidelnosti chrupu a jeho léčení
Ortografie – pravopis
Ortopedie – nauka o vrozených a získaných vadách tvaru nebo polohy pohybového ústrojí a jejich léčení, chirurgie pohybového ústrojí
Ortoptika – náprava zraku tupozrakých
Osifikace - kostnatění, přeměna v kostní dřeň
Osteoartritida – zánět kosti a kloubu
Osteomyelitida – zánět kostní dřeně
Otitida – zánět ucha
Otolaryngologie – lékařství ušní a krč
Otorinolaryngologie (ORL) – nauka o chorobách ušních, nosních a krčních, ušní, nosní a krční oddělení v nemocnici
Otoskopie – vyšetřovací metoda přímým pozorováním ušního orgánu

P

Palatála – měkká souhláska tvořená na předním patru (d, t, n)
Palatofonie – patologicky zvýšený nosový přízvuk při rozštěpu patra
Palatolálie – vada reci způsobená rozštěpem patra
Parafrenie – duševní onemocnění charakterizované bludy a halucinacemi, při nichž však nedochází k těžkému rozvratu rozumových schopností a k rozštěpu osobnosti
Paraplegie – úplné oboustranné ochrnutí dolních nebo horních končetin
Paréza – neúplná obrna, neúplné ochrnutí některých částí těla
Paternita – otcovství, autorství
Patogeneze – původ a průběh vývoje nemoci
Patologie – nauka o nemocech, chorobných pochodech a změnách v organismu
Patopsychologie – nauka o chorobných duševních stavech
Pavor nocturnus – noční des, děsivé představy a bludy při různých psychózách
Pedagogika – veda o výchově, vzdělávání a vyučování
Pediatrie - dětské lékařství
Pedofilie – pohlavní náklonnost k mladistvým, pohlavní zneužívání dě
Pedopatologie – veda o chorobách mládeže
Percepc– vnímající, citlivý
Perforace – proděravení, proniknutí, proražení
Periferní – obvodový, okrajový, vzdálený od středu
Perinatální – týkající se období porodu a deseti dnu po porodu
Plasticida – poddajnost, tvárlivost, výraznost, názornost
Plégie – obrna, úplná ztráta hybnosti
Poliomyelitida – zánět šedé hmoty míšní
Polydaktylie – vrozený nadměrný počet prstu ruky nebo nohy, hyperdaktylie
Populace – obyvatelstvo, souhrn osob žijících v určité době na určitém místě, zalidně
Postnatální – týkající se vývoje po narození
Praxe – výkon zaměstnání, zkušenost, zběhlost
Predispozice – náchylnost, sklon, vrozená nebo již předem získaná podmínka pro určitý jev, chorobu
Prenatální – týkající se embryonálního a fetálního období vývoje
Presbyopie – starecká dalekozrakost
Prevence – předcházení, včasná ochrana
Profylaxe – předběžná ochrana před nemocí, ochranný zákrok, prováděný v době, kdy ještě nenastalo nebezpečí infekce
Prognóza – předpověď
Pronace – stočení ruky s vnitřní plochou palce, stočení končetiny dovnitř podle podélné osy
Protéza – umělá náhrada chybějící části těla
Pseudofobie – strach ze lži
Pseudooligofrenie – zdánlivá, nepravá slabomyslnost, vysvětlitelná např. smyslovými vadami, sociálním prostředím
Psychastenie – duševní porucha s příznaky únavy, duševní stísněnosti
Psychiatrie – lékařský obor zabývající se duševními poruchami
Psychický – duševní, týkající se duševních pochodu
Psychoanalýza – léčení duševních chorob, zvláště neuróz, rozborem psychického dě
Psychogenní – psychicky podmíněný, vzniklý působením duševních reakcí
Psychologie – nauka o zákonitostech, vývoji a projevech duševní činnosti
Psychomotorický – týkající se duševních a hybných jevu, převádějící v pohyb volní popudy
Psychoneuróza – projev poruchy vyšší nervové činnosti bez stálých změn anatomických
Psychopatologie – obor zabývající se odchylnými duševními projevy
Psychopedie – úsek speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou
a vzděláváním osob s mentálním postižením
Psychoterapie – cílevědomé léčebné působení na duševní stav člověka

R

Reakce – zpětné působení, odezva, odpověď, odpor, proces chemické přeměny látek
Recidiva – opakování, návrat choroby
Redukce – omezení, zjednodušení, zmenšení
Reedukace – jedna ze speciálně pedagogických metod, přeškolení, převýchova
Reflex – ohnutí, bezděčná reakce organismu na vnější podnět zprostředkovaná nervstvem, odezva, ohlas, odraz světla, odlesk
Refrakce – lom světla, opětovné zlomení chybné srostlé kosti
Regrese – ústup, zpětný vývoj
Rehabilitace – soubor opatření napravující orgánové defekty a vracející porušenou funkci
Rekonvalescence – zotavení po nemoci, období uzdravování
Reparace – oprava, náprava, nahrazení, obnovení
Represe – potlačování, utlumení nevhodného, škodlivého jednání
Resocializace – opětné zapojení do společnosti, zpětné vytváření sociálních vztahu
Respirac– dechový, dýchací
Retardace – zpomalení, opoždění, zaostávání, zpomalený, opožděný vývoj
Retence – zadržení, zástava, přidržení, udržení
Retikulární – sítkovitý, sítkový
Rezistence – odpor, odolnost vůči vnějším vlivům
Rezonance – ozvěna, ozvuk, odezva, ohlas
Rinolálie – mluvení nosem, huhňání, nosovost
Rinoragie – silné krvácení z nosu

S

Sadismus – sexuální úchylka libující si v krutosti
Sadomasochismus – sexuální úchylka, kdy se nachází uspokojení ze zakoušeného trýznění a trýznění druhých
Sangvinik člověk horkokrevný, vznětlivý, prudce reagující
Sedativa – léky uklidňující, utišující, zmírňující bolesti
Segregace – odlučování, oddělování
Sekrece – vylučování, vyměšování, oddělování
Senilní – starecký, vetchý
Senzomotorický – vztahující se k citlivosti a pohybu
Schizofrenie – rozštěp mysli, rozpad osobnosti
Simultánní – současný
Skleróza – kornatění, chorobné tvrdnutí tkáně nebo orgánu
Skolióza – vychýlení pátere ve frontální rovině
Socializace – zapojení do společnosti po stránce společenské, pracovní i subjektivní
Sociologie – nauka o lidské společnosti, o společenských jevech a vztazích
Somatologie – tělověda, nauka o tele
Somatopedie – úsek speciální pedagogiky zabývající se výchovou tělesně postižených
Spasma nebo spazma, spasmus nebo spazmus – křeč, sevření, křečový, stah
Stereopsie – pevný, neměnný tvar, stav, návyk automaticky používaný
Stimulace – dráždění, povzbuzování, podněcování
Stomatologie – lékařský vědní obor zabývající se chorobami úst, čelistí a zubu
Strabismus – šilhavost, šilhání
Subnormalita – podprůměrný vývoj, podprůměrné schopnosti, podprůměrné nadání
Sugesce – navození určitých myšlenek, pokynu druhému, neúmyslné podléhání druhé osobě bez rozumových důvodů
Supinace – odvrácení, otočení horní končetiny dlaní nahoru, dolní končetiny zevním okrajem nohy dolu
Surditas – hluchota
Surdomutitas – hluchoněmost
Surdopedagogika – veda o výchově neslyšících
Symptom – příznak, projev
Syndaktylie – vrozený srůst dvou nebo více prstu
Syndrom – soubor, skupina příznaků charakterizujících chorobný stav
Syntéza – skládání, shrnutí, slučování


T

Taktilní – hmatový, dotykový
Terapie – ošetřování, léčení, léčba
Termoterapie – léčení teplem
Tonus – napě
Torpidní – nehybný, nečinný, tupý, neteč
Toxikománie – vášnivá touha po požívání jedovatých látek, chorobná závislost na určité droze
Transplantace – operační přenos buněk, tkáně nebo orgánu
Trauma – poranění, úraz
Tyflologie – veda zabývající se zrakově postiženými a jejich společenskou existencí
Tyflopedie – úsek speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob zrakově postižených
Typ – druh, vzor, forma, příklad, představitel skupiny, který má všechny základní znaky společné všem jednotlivcům
Typologie – nauka o typech a třídění na typy

U

Urémie – mocokrevnost, vnitřní otrava organismu močovými látkami
Utilita – užitečnost, prospěšnost, vhodnost
Vegetace – rostlinstvo, růst rostlin, bujení, výrůstek
Verbalismus – nadměrná, zbytečná mnohomluvnost

V

Vibrace – chvění, kmitání
Vitalita – životnost, životaschopnost, životní síla
Vokalizace – jasné a přesné vyslovování samohlásek a slabikotvorných hlásek v reci nebo při zpěvu

Z

Zoofobie – chorobný strach před zvířaty

Zdroj: ŠEKNKÝROVÁ, R. Úvod do základu terminologie pro speciální pedagogy. Brno : MU 1994.

Žádné komentáře:

Okomentovat