středa 22. července 2015

Prodej svůj dům - příprava na hodinu

PŘÍPRAVA NA HODINU ICT


Vyučovací předmět: Informatika (je možné i jinde)
Ročník: 6. (úspěšně vyzkoušeno i v 7.-9. třídě)
Škola: ZŠ Staňkov
Název tematického celku: Grafika a kreslení v PC
Název hodiny: Prodej svůj dům
Autor přípravy na hodinu: Miloslav Khas
Vzdělávací program: RVP 79-01-C/01, pro ZŠ
Časová dotace (vyučovacích hodin): 2


Vstupní požadavky na žáka


Žáci umí:

 • pracovat s aplikací pro návrh domu (Sweet Home 3D)
 • vytvořit vlastní funkční návrh domu (dům by měl být praktický a "obyvatelný")
 • uložit soubor do serverového úložiště 
 • přihlášení do připraveného Padletu (umí využít možností on-line nástěnky)
 • zpracování exitky v Socrative (žák stručně v několika odpovědích zhodnotí hodinu)

Seznámili se s:

 • prostředím pro návrhy domů
 • ukázka již hotových skutečných projektů
 • diskuze o projektech, společné hodnocení
 • bezpečným chováním na síti
 • ukázka skutečných inzerátů
 • ukázka na vybraném skutečném facebookovém profilu (co vše lidé nechtěně prozradí o svém vybavení a rozložení domu např. při focení dětí)

Popis aktivity

 • Žáci navrhnou dům dle svoji představy, vytvoří inzerát a publikují jej

Konkrétní cíle

 • Jsou poučeni o bezpečném zveřejňování informací na internetu (dům × zloději, získání podrobností o domu).
 • Navrhnou dům, rozvržení místností (musí být funkční). 
 • Umístí vyexportovaný projekt v PDF do Padletu.
 • Vytvoří podepsaný inzerát.
 • Společné zhodnocení žákovských inzerátů
 • Anketa o nejlepší inzerát (Google formulář).

Pomůcky

 • PC s přístupem k internetu

Technické vybavení

Učitel

 • PC s JAVA (nutné pro aplikaci Sweet Home 3D), dataprojektor

Žák

 • PC s JAVA (Sweet Home 3D)

Softwarové vybavení

Učitel

 • On-line verze - internetový prohlížeč (nutná podpora aplikace Java)
 • Off-line - aplikace Sweet Home 3D 

Žák

 • On-line verze - internetový prohlížeč (nutná podpora aplikace Java)
 • Off-line - aplikace Sweet Home 3D 
 • Socrative v mobilu pro exitku (zhodnocení hodiny), lze i v PC

Vyučovací metody

Heuristická

 • Žák se učí zkušeností. 
 • Je nucen vymyslet funkční řešení domu, které je zajímavé i pro případné zájemce.
 • Během práce žák narazí na některé problémy, na které musí najít samostatně řešení
 • Žák má plnou kontrolu nad svojí prací a tvořivostí
 • Žák chápe správné zásady chování se na síti a zveřejňování citlivých údajů.

Vyučovací principy/zásady

 • Žáci dodržují typografická pravidla
 • Udržují komunikaci v rámci etiky
 • Respektují duševní vlastnictví
 • Dodržují v případě potřeby citační pravidla

Postup

 • Úvod, vysvětlení aktivity (zdůraznit, že nástěnka bude veřejná!!!) - 10 minut
 • Poučení o bezpečnosti při zveřejňování na síti - 10 minut
 • Návrh domu - 40 minut
 • Umístění do Padletu, včetně vytvoření inzerátu - 15 minut
 • Zhodnocení projektů, anketa v Google Chrome - 15 minut

Mezipředmětové přesahy

 • Výchova k občanství - nákup a prodej domu, tvorba ceny, hypotéka, půjčka, smlouvy
 • Geometrie - tvary
 • Pracovní činnosti - technické kreslení
 • Zeměpis - popis lokality
 • Český jazyk - psaní inzerátu, popis
 • AJNJ atd. - inzerát v cizím jazyku

Otázky, na které by studenti měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět

 • Proč navrhl dům právě takto?
 • Co je a co není vhodné publikovat na internetu?
 • Proč si vybral konkrétní inzerát (kritéria výběru)?

Zadání případného domácího úkolu

Žáci, kteří nestihnou (nebo z jakéhokoli jiného důvodu nedokončí) úkol ve škole, dokončí úkol mimo školu (aplikace i Padlet je on-line) 

Hodnocení 

 • Hodnocení splnil × nesplnil 
 • nelze hodnotit výsledné práce známkou, může to být velmi subjektivní

Doplnění a rozšíření pro zkušené studenty

 • Vytvoření katalogu projektů a inzerátů pomocí dotykových zařízení a např. aplikace Book Creator 

WWW odkazy 


Výukové objekty (LO) 

 • V této aktivitě se klade důraz především na vlastní tvořivost a kreativitu 

Slovníček odborných pojmů z oblasti ICT 

 • On-line - dostupné odkudkoli, kde mohu vlastní zařízení připojit k síti 
 • Book Creator - aplikace dostupná v zařízeních s iOS a WIN 8.1
 • Padlet - bezplatná on-line aplikace (nástěnka)

ICT kompetence

Řešení problému

 • Volba vhodného zapojení ICT do řešení zadaného úkolu.
 • Volba vhodné aplikace.

Komunikační

 • Vzájemná prezentace projektů mezi žáky, školami

Hodnocení a sebereflexe

Jak se hodina povedla?

Co se Vám nepodařilo?

Jak hodinu hodnotili žáci?

Co příště udělal jinak?Ukázka z aplikace Sweet Home 3D (zdroj: http://www.sweethome3d.com/cs/)


Ukázka on-line nástěnky Padlet
Úvodní stránka on-line aplikace Socrative

Žádné komentáře:

Okomentovat